Wij pelgrimeren voor een goed doel!

Doe mee(r) met sport!

 

Reglement ‘Voor een Ander’.

In dit reglement beschrijven wij wat ‘Voor een Ander’ doet voor deelnemers en voor donateurs en voor de Goede Doelen die deelnemers en donateurs gezamenlijk willen ondersteunen. Bovendien beschrijven wij wat we van jou verwachten als deelnemer.

Algemeen.

 • ‘Voor een Ander’ voert en onderhoudt een website bedoeld om donaties aan het Goede Doel te promoten en te verwerken.
 • ‘Voor een Ander’ garandeert dat 100% van het voor het Goede Doel (GD) bestemde geld ook daadwerkelijk uitbetaald wordt aan het geselecteerde GD.
 • Alleen de kosten die de ‘Voor een Ander’ maakt worden door middel van een fee in rekening gebracht aan de deelnemer bij het aanmaken van een persoonlijk profiel.
 • De persoonlijke gegevens die door deelnemers of donateurs aan ‘Voor een Ander’ worden verstrekt vallen onder bescherming van de wet op de privacy en zullen door ‘Voor een Ander’ als zodanig worden behandeld. ‘Voor een Ander’ zal nooit onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.
 • Sommige van de door deelnemers of donateurs geplaatste informatie is zichtbaar voor iedereen. ‘Voor een Ander’ behoudt zich daarom het recht voor om informatie die beledigend is of anderszins niet geschikt voor publicatie te weigeren en te verwijderen. Bij misbruik van onze service door obscene, sexistische of racistische uitingen zal ‘Voor een Ander’ een profiel per direct beëindigen.
 • Foto’s en ander materiaal dat een gebruiker op onze website publiceert dient vrij te zijn van copyright. Foto’s en teksten waarvan de rechten bij derden berusten zullen wij bij de eerste aankondiging moeten verwijderen van de website.

Deelnemer

 • Een deelnemer is iemand die zich registreert op de website van ‘Voor een Ander’ en door het aanmaken van een profiel aangeeft zijn prestatie te willen inzetten om geld op te halen voor een goed doel. Als ‘deelnemer’ beschouwen wij ook een groep die gezamenlijk voor eenzelfde GD wil presteren.
 • Bij het aanmaken van een profiel kunnen kosten in rekening worden gebracht ter dekking van de organisatiekosten van ‘Voor een Ander’. Dit zal vooraf duidelijk worden aangegeven.
 • Bij het aanmaken van een profiel worden verschillende persoonlijke gegevens van de deelnemer gevraagd. Hierbij wordt duidelijk vermeld welke gegevens voor iedereen zichtbaar zullen zijn en welke niet. Door het bevestigen van het profiel verkaart de deelnemer zich hiermee akkoord. ‘Voor een Ander’ verklaart hierbij de overige gegevens met alle privacy waarborgen te zullen beschermen.
 • De deelnemer krijgt na het aanmaken van het profiel de beschikking over een aantal ‘tools’ die hij/zij kan gebruiken voor de werving van zijn persoonlijke donateurs.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inzet van deze tools maar dient deze ‘als een goed huisvader’ te gebruiken. Misbruik door het toevoegen van onbetamelijk teksten of foto’s zal worden bestraft met beëindiging van het profiel zonder enige vergoeding van kosten en mogelijk leiden tot aangifte bij de politie.
 • Aan het einde van de door deelnemer gevoerde actie wordt het totale verzamelde sponsorbedrag rechtstreeks ter beschikking gesteld aan het GD. De deelnemer ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding.
 • Een deelnemer kan kiezen uit de door de ‘Voor een Ander’ geselecteerde goede doelen of zélf een goed doel voordragen voor ondersteuning. In het laatste geval zal dit goede doel worden beoordeeld op betrouwbaarheid en zal door ‘Voor een Ander’ worden bepaalt of het voor ondersteuning in aanmerking komt. Bovendien zal een marginale toetsing op doelstelling plaatsvinden.

Donateur

 • Een donateur is iemand die in reactie op het profiel van een deelnemer aangeeft de prestatie van de deelnemer te willen steunen met een zelf te bepalen geldbedrag (donatie).
 • Een donatie bestaat uitsluitend uit een geldbedrag betaald aan de stichting Presteren Voor een Ander. Donaties in natura zijn niet mogelijk.
 • Een donateur kan onder vermelding van redenen afzien van zijn toezegging om deelnemer en het goede doel te steunen. Een dergelijke afzegging kan alleen door aan de stichting Presteren Voor een Ander een persoonlijke brief te sturen met een uitdrukkelijk verzoek om de toezegging ongedaan te maken. De ‘stichting Presteren Voor een Ander’ zal binnen 14 dagen op dit verzoek reageren.
 • ‘Voor een Ander’ garandeert dat kort na het einde van de actie de volledige donatie ter beschikking wordt gesteld aan het goede doel zonder dat ‘Voor een Ander’ aan het GD dan wel aan donateur kosten in rekening brengt.

Goed Doel

 • `Goed doel` is een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans activiteiten ontplooit ten bate van een doel dat een bepaalde doelgroep of instelling ondersteunt die niet of slechts deels wordt gesteund door de overheid of commerciële instellingen. Het doel is niet (rechtstreeks) gerelateerd aan de donateurs / leden.
 • Alle Goede doelen met een CBF keurmerk komen automatisch in aanmerking voor ondersteuning via de ‘Voor een Ander’ websites.
 • Goede doelen die niet beschikken over een CBF keurmerk maar door een deelnemer worden voorgedragen worden door ‘Voor een Ander’ beoordeelt op o.a. de criteria: financiële betrouwbaarheid & doelstelling.
 • Wanneer een goed doel door ‘Voor een Ander’ om haar moverende redenen geweigerd wordt is hiertegen geen beroep mogelijk.
 • ‘Voor een Ander’ garandeert dat alle door donateurs ter beschikking gestelde bedragen ook voor 100% ter beschikking worden gesteld aan de geselecteerde goede doelen. Zonder dat door ‘Voor een Ander’ aan het Goede doel extra kosten in rekening worden gebracht.
 • ‘Voor een Ander’ noch direct betrokken organisaties kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop de ontvangen donaties door het goede doel worden gebruikt.

‘Voor een Ander’

 • De ‘Voor een Ander’ wordt georganiseerd door Connecting People Holland bv gevestigd Vierhuysen 39, 1111 SB Diemen inschrijving KvK 000039281140.  
 •  ‘Voor een Ander’ heeft als doelstelling het ter beschikking stellen van een website aan actievoerders om hen daarmee te faciliteren en motiveren hun prestatie in te zetten voor een goed doel.
 • Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich per e-mail wenden tot Connecting People Holland bv via info@vooreenander.nl